EKİM 2019

HALİLİYE BELEDİYESİ 2019 YILI EKİM AYI                                          

 MECLİS GÜNDEMİ                                                  

 

  1. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27-(1) Maddesinde “ Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe belediyelerinde Ekim Ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim Ayının birinci gününden önce; il özel idareleri, büyükşehir belediyelerim ve diğer belediyelerde ise Kasım Ayı toplantısında görüşülmek üzere Kasım Ayının birinci gününden önce meclise sunulur.” Hükmüne istinaden belediye encümenimizin 12.09.209 ve 239 Sayılı Kararıyla incelenen ve Meclisimize havale edilen Haliliye İlçe Belediyemizin 2020 Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi,

 

  1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ile kamu idarelerine yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlama yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre Haliliye Belediyesinin 2020 Yılı performans programı ekte sunulmuş olup performans programının görüşülmesi,

 

  1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 41. Maddesinde “Belediye Başkanı mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren nüfusu 50.000in üzerinde olan tüm belediyelerin altı ay içinde; Kalkınma Planı ve Programı ile varsa Bölge Planına uygun olarak Stratejik Plan hazırlaması zorunludur “ hükmü ile 5393 Sayılı Belediye Kaununun34(a) Maddesinde; Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek hükmü bulunmaktadır. Buna göre Haliliye Belediyesinin 2020-2024 Yılı Stratejik Planının görüşülmesi.

 

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

 

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 06.02.2020 08:30

×