HAZİRAN 2021

 

2021/108

Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait, Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Sırrın Mahallesi 2308 ada 20 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.528,80 m² yüzölçümlü ve Konuklu Mahallesi 203 ada 2 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 2.278,13 m² yüzölçümlü taşınmazlar ile Karaköprü İlçesi, Karaköprü Mahallesi 1946 ada 5 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 1.084,11 m² yüzölçümlü taşınmazlar ile bu taşınmazlardan uygulama sonucu oluşacak taşınmazların 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni tesisine karar vermek” maddesine göre satışının yapılabilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2021/109

Ülke çapında gerçekleştirilen ve tüm öğrencilerin yüksek dikkat ve titizlikle hazırlandığı lise, üniversite, kamu personeli sınavları vb. sınavlarda çevresel faktörlerin öğrencileri etkilememesi için yapılan düzenlemeler nelerdir? Önergesinin;  Eğitim Komisyonu ve Trafik Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/110

Şanlıurfa’da dış ticaretin konumu nedir? Hangi ürünlerle ihracat yapılmaktadır? Şanlıurfa’nın ekonomisine katkıları nelerdir?  Önergesinin;  Plan ve Bütçe Komisyonu, Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

202/111

Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması Aracılığıyla Türkiye’ de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi kapsamında yapılan çalışmalar nelerdir? Önergesinin;  Tarım Komisyonu- Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/112

Yaklaşan kurban bayramıyla hayvan pazar yerlerinin belirlenmesi hangi koşullara göre yapılmaktadır? Hayvan Ticaretinde son beş yılda gelir oranı nedir? Önergesinin;  Kırsal Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/113

Gıda ürünlerinin piyasa denetimi ne sıklıkla yapılmaktadır? Önergesinin;  Sağlık Çevre Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/114

Bakırcılık, kalaycılık, taş oymacılığı, çulhacılık gibi geçmişten günümüze değer taşıyan zanaatkârların sorunları nelerdir? Kültürel değerlerimizi yansıtan bu mesleklerin tanıtımı için neler yapılmaktadır? Önergesinin;   Kültür Komisyonu ve Turizm Komisyonu ve Medya ve Tanıtım Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/115

Engelli vatandaşlarımız kadar hayatına engelli bir şekilde devam etmek zorunda olan hayvanlar da bulunmaktadır. Bu hayvanların hayatını kolaylaştıracak şekilde yapılan ya da yapılabilecek çalışmalar nelerdir? Önergesinin;   Engelli Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/116

Hobi bahçelerinin sosyal yaşama katkıları nelerdir? Önergesinin;  Spor Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/118

Çocuk ve ergen yaştakilerin dijital oyunlarla karakterize bağımlılığa yönelten durumlar nelerdir? Bu bağımlılık türünün araştırılması adına başlatılan Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı ile elde edilen veriler nelerdir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı İle Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/119

Çocuklara yönelik baskı, şiddet, cinsel taciz, tecavüz gibi her türlü istismarın önüne geçmek adına yapılan çalışmalar nelerdir? Sosyal hayata karışabilmelerini sağlamak ve yaşamlarının geriye kalan kısmında psikolojik açıdan devam edebilmeleri için neler yapabiliriz? Önergesinin;

Kadın Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/120

03 Nisan 2007 gün ve 26482 tarihli Yönetmelik Hükümlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, nakdi yardım talebinde bulunulmasına, Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT‘a yetki verilmesine, yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2021/121

Yerel Yönetimlere gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak temsil kabiliyetini geliştirmek kendi potansiyellerini keşfederek kişisel, toplumsal, bilimsel, kültürel, siyasal, sanatsal ve sportif faaliyetlere bilgisini arttırarak bu konuda söz sahibi olmalarını sağlamak maksadıyla gençlik meclisinin oluşturulması gerekmektedir. Haliliye Belediye Meclisi tarafından işlemlerin yapılabilmesi için Gençlik Meclisinin kurulması ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkarılarak Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği'nin Haliliye Belediyemizce uygulanması hususu Eğitim Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/122

Belediyemiz sınırları dâhilinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulan ekli listede mahalleri belirtilen toplam 119 adet parkımıza isim verilmesi ve Şanlıurfa Belediyesi döneminde isimlendirilmiş olan ekli listede detayları belirtilen 40 adet parkımızın isimlerinin onaylanması hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2021/123

Sırrın Mah. 5389 Ada 1 numaralı Parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/124

05/09/2019 Tarih ve 64 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonlarına havale edilen Güzelyurt Mahallesi 377 ada 2 parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliği hususu Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilip karara bağlandı.

2021/125

17/05/2021 Tarih ve 91-92-93-94-95-96-97-98-99 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler Komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilip karara bağlandı.

 

2021 HAZİRAN AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:44

×