ARALIK 2021

1) Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

2) Karşıyaka Mahallesi, 9. Sokakta bulunan Trafik Eğitim Parkının Belediyemizce devralınmasına ve ekli protokol hükümleri dâhilindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesine esas, Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi kapsamında iş birliği yapılmasına ve iş birliğine ilişkin esas ve usullerin belirlendiği ekli protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Belediye Meclisinde görüşülmesi,

3) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine istinaden 2022 Yılı içerisinde çalıştırılacak personellerin sözleşmelerinin yenilenmesi hususunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması,

4) 2022 Mali Yılı bütçesinde birim müdürlükleri bütçeleri arasında aktarma yapılabilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin  (b) bendine istinaden Belediye Meclisimizce görüşülmesi,

5) Ortağı bulunduğumuz Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketinin 28.10.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile alınan karar gereği 2.000.000,00 TL olan Şirket Sermayesinin 2.100.000,00 TL' ye çıkarıldığı, arttırılan 2.100.000,00 TL' nin 600.000,00 TL' sinin şirketin ortakları tarafından 2020 yılında şirket hesabına sermaye artırımı amacıyla yatırılan ancak sermaye artırımı işlemleri tamamlanamayan ve bu nedenle özel fonlar hesabında kayıt altına alınan tutardan karşılandığı, 1.500.000,00 TL' nin ise şirket ana sözleşmesi gereği mevcut ortakların hisseleri oranında nakit olarak şirket hesabına yatırılması gerektiği ilgide kayıtlı yazıda belirtilmiştir. Ortağı bulunduğumuz Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketinin ana sözleşmesinin Sermaye Artırılması veya Azaltılması başlıklı 19. maddesine istinaden Sermaye Artırım Taahhüdü olarak hissemiz oranındaki 105.000,00 TL'nin Şirket hesaplarına yatırılması konusunun Belediye Meclisimizce görüşülmesi,

6) Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında ortak yürütülecek olan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimlerini Güçlendirme Projesi kapsamında müşterek hazırlanan STEM Protokolünü imzalamak adına Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülmesi,

7) İlçemiz dâhilinde, 2014 yılından itibaren, Belediyemiz tarafından, talebe bağlı olarak, gerçekleştirdiğimiz İmar Planı Değişikliklerinin plan kararları vasıtasıyla uygulanan "Ada bazlı uygulamalarda bağımsız birim başına en az 1'er araçlık kapalı otopark yapılması durumunda ada bazında toplam emsal %10 artırılabilir." kararın, Otopark Yönetmeliğinde meydana gelen son değişiklikler doğrultusunda, "Bir parselden oluşan ada bazlı uygulamalarda, tamamı gömülü olmak şartıyla, Otopark Yönetmeliği gereğince belirlenen miktarda kapalı otopark yapılması durumunda, ada bazında toplam %10 Emsal arttırılabilir." şeklinde uygulanmaya devam edilmesinin, Belediye Meclisince görüşülmesi,

8) Otopark yönetmeliğinin 4. maddesinin j bendinde belirtilen "Kat mülkiyetive kat irtifakı tesis edilirken otopark olarak ayrılan alanların, gereken hallerde ilgili idare meclisinde bu yönde karar alınmak suretiyle eklenti olarak ilgili bağımsız bölüme tapuda tahsisi gerçekleştirilebilir. Eklenti otoparkların ortak alan olarak yönetilmesi hususu yönetim planında belirtilir. Bu tür eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde) birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesi yeterli kabul edilir." hükmüne istinaden Haliliye İlçesi sınırları içerisinde Ticaret, Turizm+Ticaret, Konut+Ticaret, Konut+Ticaret+Turizm alanları ve Belediye Meclisi’nce belirlenen yol boyu ticaret hakkı tanınan yapıların ticari ünitelerinde geçerli olmak üzere, eklenti otoparklarda, aynı bağımsız bölüme ait iki otopark yerinin arka arkaya park düzeni şeklinde (birbirini engelleyebilecek şekilde) birlikte düzenlenmesi halinde tek bir manevra alanı gösterilmesi teklifinin Belediye Meclisince görüşülmesi,

9) 01/11/2021 Tarihinde İhtisas Komisyonlarına havale edilen 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Sayılı Önergelerin raporlarının okunması.

10) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilecek konular,
   a) Atatürk (Şair Şevket) Mah. 25 ada 3 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun görüşülmesi,
   b) Ahmet Yesevi Mah. sınırları dâhilinde, Nazım İmar Planı doğrultusunda Kamu Hizmet Alanı (Resmi Kurum Alanı) belirlenmesine yönelik Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun görüşülmesi,
   c) Dağeteği Mahallesine ait mevcut İmar Planlarındaki yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin Müdürlüğümüze gelen ilgi tarih sayılı taleplere istinaden; Müdürlüğümüzce hazırlanan, Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun görüşülmesi,
   d) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 02.12.2021 tarih ve 66507 sayılı yazısıyla sunduğu Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi,

11) İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen tekliflerin komisyon raporlarının okunması,

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 03.12.2021 15:54

×